วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนร้


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4
เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน

ตัวชี้วัด
       1.  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 
สาระการเรียนรู้
       1.  การบันทึกรายรับ - รายจ่าย
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       1.  ความพอเพียง
            1.1   ความพอประมาณ
                    -  นักเรียนรู้สภาพรายรับ รายจ่าย ของการแปรรูป
            1.2   ความมีเหตุผล
                    -  นักเรียนรู้จักเลือกใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาถูกมาใช้ในการแปรรูป
            1.3   การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                    -  นักเรียนเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น  รู้จักใช้เงินอย่างประหยัด
       2.  คุณธรรมเกี่ยวกับความรู้
            2.1   เงื่อนไขคุณธรรม
                    -  รู้จักการใช้เงินอย่างประหยัด
            2.2   เงื่อนไขความรู้
                    -  นักเรียนมีความรู้  เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย
กิจกรรมการเรียนรู้
       ขั้นนำ
                1.    ครูนำรูปภาพอาหารแปรรูปมาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาเกี่ยวกับภาพ  ในประเด็น
                       ต่อไปนี้
1.1       นักเรียนบอกส่วนประกอบของอาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง
1.2       นักเรียนบอกส่วนประกอบของอาหารสามารถหาได้จากแหล่งใด
1.3       นักเรียนคำนวณต้นทุนผลผลิตของอาหารแปรรูปได้หรือไม่
      ขั้นให้ประสบการณ์ 
1.             ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องบันทึกรายรับ รายจ่าย ของการทำอาหารแปรรูป
2.             แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม  เพื่อศึกษาใบความรู้ส่วนประกอบของอาหารแปรรูป
3.             ครูแจกใบความรู้ส่วนประกอบของอาหารแปรรูปให้นักเรียนศึกษา
4.             นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย ของการทำอาหารแปรรูป
5.             นักเรียนแต่ละกลุ่ม  นำเสนอผลการบันทึกรายรับ รายจ่าย
6.             นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  อภิปรายถึงผลของการไม่บันทึกรายรับ รายจ่าย
7.             ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การใช้จ่ายอย่างพอเพียง  ต้องรู้จักจดบันทึกและรู้จัก
วางแผนการลงทุน
      ขั้นสรุป
                1.    นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการใช้เงินในการลงทุน  ควรพิจารณาถึงความพอดี
                       ยึดความประหยัด   ลดความฟุ่มเฟือย  เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
                2.    ครูแนะนำนักเรียนว่า  การบันทึกรายรับ รายจ่าย  ควรปฏิบัติเป็นประจำ
สื่อ
                1.   ใบความรู้   ส่วนประกอบของอาหารแปรรูป
                2.   ใบงาน  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 
 แหล่งการเรียนรู้
                1.    อินเตอร์เน็ต
การวัดและประเมินผล
         วิธีการวัดและประเมินผล
1.        ประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
2.        ตรวจผลงาน
          เครื่องมือการวัด
1.        แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
2.        ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
                ระดับ     2          =         ดี
                ระดับ     1          =         พอใช้
                ระดับ     0          =         ควรปรับปรุง
                ผู้ที่ได้ระดับ   1   ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน

ใบงาน
การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น.......................เลขที่...............

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย  ของตนเอง  ลงในแบบบันทึกแล้วตอบคำถาม

บันทึกรายรับ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ......... ถึง  วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.........
ลำดับที่
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
รวมจำนวนเงิน1.1          ใน  1  วัน  นักเรียนมีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.2          ใน 1 สัปดาห์  นักเรียนมีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.3           นักเรียนเหลือเงินหรือไม่...........................................เท่าไร.................................................................
 เพราะอะไร..........................................................................................................................................
1.4           ถ้านักเรียนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  จะเกิดผลอย่างไร
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
1.5          การบันทึกรายรับ รายจ่าย  มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
             .............................................................................................................................................................
1.6          การวางแผนการใช้เงิน  เพื่อให้เกิดความพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
         .............................................................................................................................................................


ใบงาน
การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน
ชื่อ..........................................................................................................ชั้น.......................เลขที่...............

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกรายรับ รายจ่าย  ของครอบครัวใน  1  สัปดาห์   ลงในแบบบันทึกแล้ว
                ตอบคำถาม

บันทึกรายรับ รายจ่าย 
รายรับ รายจ่าย  วันที่..........เดือน...........................พ.ศ......... ถึง  วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.........
ลำดับที่
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
บาท
ส.ต.
รวมจำนวนเงิน1.1      ใน  1  สัปดาห์  บิดามีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.2      ใน  1  สัปดาห์  มารดามีรายรับ................................................บาท  รายจ่าย...............................บาท
1.3       ครอบครัวนักเรียนเหลือเงินหรือไม่...........................เท่าไร.................................................................
            เพราะอะไร..........................................................................................................................................
1.4       ถ้าครอบครัวมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  จะเกิดผลอย่างไร
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
1.5      การบันทึกรายรับ รายจ่าย  มีประโยชน์ต่อครอบครัวของนักเรียนอย่างไร
           .............................................................................................................................................................
1.6      การใช้เงินแบบพอเพียงควรวางแผนการใช้เงิน  เพื่อให้เกิดความพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร
       .............................................................................................................................................................

แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  พุทธพิสัย  และด้านทักษะพิสัย
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  4     เรื่อง    ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้       ชีวิตปลอดภัยไม่ยากจน

เลขที่
ชื่อ - สกุล
ความเรียบร้อย
ส่งงานทันเวลา
สื่อความหมาย
ที่ชัดเจน
สรุป
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ผ่าน
ไม่ผ่าน             
เกณฑ์การประเมิน
                ระดับ     2          =         ดี
                ระดับ     1          =         พอใช้
                ระดับ     0          =         ควรปรับปรุง
                ผู้ที่ได้ระดับ   1   ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน